ZARZĄDZENIE NR 13/03

ZARZĄDZENIE NR 13/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunt oraz powierzchni w budynkach

niemieszkalnych stanowiących własność minia komunalnego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Burmistrz Czarnej Białostockiej zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za grunt na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka

 1. przeznaczony na cele usługowo - handlowe istniejące
  za pierwsze 6 m2 - 6.50 zł za 1m2,
  za następne (po 6 m2) 74 m2 - 3.5 zł za 1 m2,
  za pozostałe powyżej 80 m2 - 1.5 zł za 1 m2.
 2. na cele kulturalne
  wesołe miasteczko - 50.00 zł - dziennie,
  cyrk - 120.00 zł dziennie,
  za ustawienie reklamy - 60.00 zł/m2 (powierzchni reklamowej)-rocznie,
 3. cele magazynowe
  składowanie materiałów budowlanych i drogowych, wiaty itp. 0,50 zł/m2 miesięcznie.
 4. pod zabudowę garażową - 5.00 zł/m2 rocznie (pow. działki).

§ 2. Ustala się opłatę dzierżawną roczną za użytkowanie mienia komunalnego na terenie
Gminy Czarna Białostocka.

 1. dla klasy IV - 0.02 zł/m2,
 2. dla klasy gruntu V - 0.01 zł/m2,
 3. dla klasy gruntu VI - zwolniony.
 4. dla gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi - 0,10 zł/m2
  ceny obowiązują do 0,50 ha,
  od 0,50 ha do 1,00 ha zastosowano współczynnik 0,5,
  ponad 1,00 ha zastosowano jak za grunt rolny
  §3.

§ 3. Ustala się opłatę dzierżawną roczną za grunt rolny będący własnością i we władaniu Gminy

 1. dla klasy III, IV - 25 zł za 1 ha,
 2. dla klasy V - 15 zł za 1 ha,
 3. dla klasy VI - zwolniony.

§ 4. Ustala się opłatę dzierżawną za budynki stanowiące mienie komunalne

 1. Za wydzierżawienie pomieszczeń w budynkach gospodarczych i garażowych za 1m2 -
  4.5z zł miesięcznie.
 2. Za wydzierżawienie pomieszczeń w budynkach wykorzystywanych do celów usługowych
  i biurowych za 1 m2 - 8.50 zł miesięcznie.
 3. Za wydzierżawienie pomieszczeń w budynkach z siecią kanalizacyjną i wodociągową
  wykorzystywanych do celów handlowych za 1m2 - 8.70 zł miesięcznie.
 4. Za wydzierżawienie pomieszczeń w budynkach bez wody i kanalizacji
  wykorzystywanych do celów handlowych za 1 m2 - 6.60 zł miesięcznie.
 5. Za wydzierżawienie pomieszczeń w celu prowadzenia indywidualnej
  specjalistycznej praktyki lekarskiej na wsi 1.10 zł za każdy m2 miesięcznie.
 6. Za wydzierżawienie pomieszczeń w celu prowadzenia indywidualnej
  specjalistycznej praktyki lekarskiej w mieście Czarna Białostocka 8,00 zł
  za 1 m2 miesięcznie.
 7. Za wydzierżawienie pomieszczeń w celu prowadzenia punktu aptecznego
  25,00 zł za 1 m2 na terenie miasta oraz 5 zł za 1 m2 na terenie wsi.
 8. Za wydzierżawienie pomieszczeń w celu prowadzenia gabinetu
  stomatologicznego, protetycznego i innych o charakterze leczniczym
  15,00 zł za 1 m2 miesięcznie.
 9. Za wydzierżawienie pomieszczeń z przeznaczeniem na laboratorium 1,00 zł za 1 m2
  miesięcznie.
 10. Za wydzierżawienie pomieszczeń w celu prowadzenia innej działalności 20,00 zł za 1 m2
  miesięcznie.

§ 5. Ustala się karę za bezumowne korzystanie z budynku lub gruntu mienia komunalnego
w wysokościach podanych w niniejszym zarządzeniu z zastosowaniem współczynnika 5,0.

§ 6.

 1. Opłaty ustalone w niniejszym zarządzeniu nie dotyczą wypadków, dla których
  cena dzierżawy ustalona została w drodze przetargu.
 2. Opłaty ustalone w niniejszym zarządzeniu obowiązują przy zawarciu nowych umów
  dzierżawnych, lub przy przedłużeniu już zawartych.

§ 7. Tracą moc uchwały Zarządu Miejskiego w Czarnej Białostockiej Nr 64/186/01 z dnia 30.11.2001 r. Nr 68/192/02 z dnia 30.01.2002 r., Nr 69/196/02 z dnia 06.02.2002 r. Nr 83/235/02 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunt oraz powierzchni w budynkach niemieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego.

§ 8. W przypadku oddania przez dzierżawcę przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania lub pod dzierżawę za zgodą wydzierżawiającego zwiększa się czynsz dzierżawy z zastosowaniem współczynnika zwiększającego 1.5.

§ 9. W przypadku zawieszenia działalności pod usługi lub handel zastosowano współczynnik 0,5.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2003 r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10