ZARZĄDZENIE NR 18/03

ZARZĄDZENIE NR 18/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 21 maja 2003 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej

nr 2 w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806) oraz art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329; zm. z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 162, poz. 1126l z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268; Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362; Nr 141, poz. 1185; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65) Burmistrz Czarnej Białostockiej zarządza, co następujące:

§ 1. Powierza się p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej Pani Jolancie Dadura - nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej białostockiej na okres od 19 maja 2003 r. do 18 listopada 2003 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 19 maja 2003 r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10