ZARZĄDZENIE NR 187/04

ZARZĄDZENIE NR 187/04

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 9 lipca 2004 r.

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.: Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Niemczynowicz nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Pani Alicji Wynimko nauczycielki regligii w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  w składzie:

1) Pani Urszula Ilkowska – Ładyńska          – przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Pani Agnieszka Znajda                             – członek, dyrektor  Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej,

3) Pani Urszula Anna Zagan                         – członek, ekspert z listy MEN,

4) Pan Marek Frąckiewicz                            – członek, ekspert z listy MEN,

5) Pan Jan Dworakowski                              – członek, ekspert z listy MEN,

6) Pani Joanna Bankiewicz                           – członek, przedstawiciel ZNP przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej (dot. postępowania Pani Katarzyny Niemczynowicz)

§ 2. Komisja pracuje w terminach ustawowych do czasu zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 3. Ustalam wynagrodzenie ekspertów z listy MEN za udział w komisji egzaminacyjnej w kwocie 140,- zł (słownie: sto czterdzieści złotych).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-07-07

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-07