ZARZĄDZENIE NR 19/03

ZARZĄDZENIE NR 19/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 21 maja 2003 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz, 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806) Burmistrz Czarnej Białostockiej zarządza, co następujące:

§ 1. Upoważnia Panią Jolantę Dadura - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej, w okresie od dnia 19 maja 2003 r. do 18 listopada 2003 r. do:

 1. zarządzania Szkołą Podstawową nr 2 w Czarnej Białostockiej, a w szczególności:
  • wykonywania wszystkich czynności ze stosunku pracy;
  • realizowania zatwierdzonego planu finansowego;
  • zabezpieczenia wykonywania działalności bieżącej;
  • składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 10.000,00 zł;
 2. reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej i wykonywania jej zadań wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 2, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy;
 3. zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych do wysokości 25.000,00 zł.
 4. do dokonywania wszelkich czynności procesowych w zakresie określonym art. 91 Kpc.

§ 2. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisanie, z mocą obowiązującą od 19 maja 2003 r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10