ZARZĄDZENIE NR 190/04

ZARZĄDZENIE NR 190/04

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 175/04 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Czarnej Białostockiej przy ul. Kasztanowej, oznaczonych numerami 1670, 1671, 1672, 1673 o łącznej powierzchni 0,1017 ha.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/, art. 155 § 1 kodeksu cywilnego, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić treść § 1 wpisując treść następującą „W zamian za częściowe zwolnienie z długu wynikającego z aktu notarialnego Repetorium A numer 6361/2002 z dnia 25 października 2002 r. powstałego w wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Czarna Białostocka a Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej, zostanie przeniesione prawo własności do nieruchomości oznaczonych nr 1670, 1671, 1672, 1673 o łącznej pow. 0,1017 ha, położonych w Czarnej Białostockiej przy ul. Kasztanowej.

2. Zaległość opisana w/w akcie w wysokości 148.164 zł podlega zwrotowi w ratach.

3. Na dzień 16.07.2004 r.  zaległość na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej wynosi 118.164 zł. i od tej kwoty zostanie potrącona wartość nieruchomości oznaczonych nr 1670, 1671, 1672, 1673 o łącznej pow. 0,1017 ha.

4. Wartość w/w nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 30.459 zł.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Katarzynie Zarzeckiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-07-07

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-07