ZARZĄDZENIE NR 191/04

ZARZĄDZENIE NR 191/04

BURMISTRZA CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ

z dnia 22 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 103/04 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 14 stycznia  2004 r. w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunt oraz powierzchnię w budynkach niemieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 pkt 3 słowa „za pozostałe /powyżej 80 m2/” zastąpić słowami „za grunty o powierzchni  powyżej 80 m2 – 300 m2 ”.

2. W § 1 ust. 1 dodać pkt 4, który otrzymuje brzmienie „za grunty o powierzchni powyżej 300 m2 – 500 m2 – 0,50 zł/m2 miesięcznie”.

3. W § 1 ust. 1 dodać pkt 5, który otrzymuje brzmienie „za grunty o powierzchni powyżej 500 m2 – 0,20 zł/m2 miesięcznie”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Katarzynie Zarzeckiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-07-07

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-07