ZARZĄDZENIE NR 192/04

ZARZĄDZENIE NR 192/04

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie powołania kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 68,  art. 682, art. 69 Kodeksu pracy w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123; z 2002 r. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 11 poz. 96) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Elżbietę Litwińską na stanowisko kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej na okres od 1 sierpnia 2004 roku do 31 lipca 2005 roku.

§ 2. Zakres obowiązków kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej wynika ze statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-07-07

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-07