ZARZĄDZENIE NR 22/02

ZARZĄDZENIE NR 22/02

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984) Burmistrz Czarnej Białostockiej zarządza, co następuje:

§ 1

Upoważnia Panią Jolantę Dadura - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej, w okresie od dnia 19 listopada 2002 r. do dnia 18 maja 2003 r. do:

 1. Zarządzania Szkołą Podstawową nr 2 w Czarnej Białostockiej, a w szczególności:
  • wykonywania czynności ze stosunku pracy.
  • realizowania zatwierdzonego planu finansowego.
  • działalności bieżącej,
  • Składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 2. Reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej i wykonywania przez szkołę jej ustawowych zadań:
  • Przed wszystkimi władzami, urzędami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi
  • Przy zawieraniu umów, dokonywaniu rozliczeń finansowych do wysokości 25.000,00 zł.
 3. Do dokonywania wszelkich czynności procesowych w zakresie określonym art, 91 Kpc.

§ 2

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2002 r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14