ZARZĄDZENIE NR 23/02

ZARZĄDZENIE NR 23/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ.

z dnia 02 grudnia 2002 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa

Komunalnego w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 984 z 2002 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej.

§ 2

 1. Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
  • wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne, techniczne lub prawnicze;
  • co najmniej 6-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
  • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej;
  • dobry stan zdrowia
   *Oferta powinna zawierać:
  • pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z krótkim umotywowaniem;
  • c.v. wraz z fotografią;
  • dokumenty potwierdzające posiadane: wykształcenie, nabyte kwalifikacje zawodowe oraz znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej;
  • dokumenty potwierdzające staż pracy;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do zajmowania stanowiska dyrektora;
  • pisemną koncepcję działania i rozwoju Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej (niezbędne informacje kandydaci mogą uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym ul. Fabryczna 4).

§ 3

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydanie.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 23/02

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 02 grudnia 2002 roku.

BURMISTRZ

CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Dyrektora

Przedsiębiorstwa Komunalnego

w Czarnej Białostockiej

* Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne, techniczne lub prawnicze;
 2. co najmniej 6-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
 3. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej;
 4. dobry stan zdrowia
  *Oferta powinna zawierać:
 5. pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z krótkim umotywowaniem;
 6. c.v. wraz z fotografią;
 7. dokumenty potwierdzające posiadane: wykształcenie, nabyte kwalifikacje zawodowe oraz znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej;
 8. dokumenty potwierdzające staż pracy;
 9. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do zajmowania stanowiska dyrektora;
 10. pisemną koncepcję działania i rozwoju Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej (niezbędne informacje kandydaci mogą uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym ul. Fabryczna 4).

* Oferty z dokumentami w zaklejonych kopertach z napisem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego" należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 8) do dnia 17.12.2002 r. do godz. 15.00

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14