ZARZĄDZENIE NR 24/02

ZARZĄDZENIE NR 24/02

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 3 grudnia 2002 roku

w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002r.) w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 z 2002r.) Burmistrz Czarnej Białostockiej zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

  1. Joanna Poniatowicz - Sosnowska
  2. Joanna Maculewicz
  3. Agnieszka Trochim
  4. Matek Zalewski
  5. Paweł Wolański
  6. Bożena Kucharewicz
  7. Adam Kossakowski

§ 2

Komisja koordynuje realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wykonuje inne zadania wynikające z powołanej wyżej ustawy.

§ 3

  1. Posiedzenia całego składu Komisji odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.
  2. Rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu odbywają się w co najmniej dwuosobowym składzie, w zależności od potrzeb.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2002r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14