ZARZĄDZENIE NR 25/03

ZARZĄDZENIE NR 25/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2003 roku.


Na podstawie art. 128, ust 1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów o kwotę: 13 441 zł w tym:

 1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
  - rozdział 75110 § 2010 o kwotę 13 441 zł, - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum krajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

§ 2. Zwiększam plan wydatków o kwotę: 40.261 zł w tym:

 1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
  - rozdział 75110 § 3030 o kwotę 13 441 zł
  - z przeznaczeniem środków na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowej.
 2. Dział 750 - Administracja publiczna
  - rozdział 750 47 § 4430 o kwotę 4000 zł ,
  - z przeznaczeniem środków na pokrycie opłat komorniczych związanych z windyfikacją
  należności podatkowych gminy.
 3. Dział 750 - Administracja publiczna
  - rozdział 75023 o kwotę 5 000 zł, w tym:
  • § 4260 o kwotę 4 000 zł, - na zakup energii,
  • § 4410 o kwotę 1 000 zł, - na podróże służbowe krajowe.
 4. Dział 750 - administracja publiczna
  - rozdział 75022 o kwotę 1 800 zł, w tym:
  • § 4210 o kwotę 1 000 zł, - za zakup materiałów i wyposażenia,
  • § 4300 o kwotę 500 zł, - na zakup usług pozostałych,
  • § 4410 o kwotę 300 zł, - na podróże służbowe krajowe.
 5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
  - rozdział 75412 o kwotę 6 000 zł, w tym:
  • § 4300 o kwotę 3 500 zł, - na zakup pozostałych usług,
  • § 4260 o kwotę 1 500 zł, - na zakup energii,
  • § 4430 o kwotę 1 000 zł, - na różne opłaty i składki (ubezpieczenia).
 6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - rozdział 90001 o kwotę 1920 zł, w tym:
  • § 4580 o kwotę 720 zł, - na pozostałe odsetki,
  • § 4610 o kwotę 1 200 zł, - na opłatę kosztów postępowania sądowego.
  - rozdział 90095 o kwotę 8 100 zł, w tym:
  • § 4210 o kwotę 7 000 zł, - z przeznaczeniem środków na zakupy materiałów,
  • § 4430 o kwotę 1 100 zł, - z przeznaczeniem środków na ubezpieczenie samochodu.

§ 3. Zmniejszam plan wydatków o kwotę 26.820 zł w tym:

 1. Dział 750 - administracja publiczna - rozdział 75022 § 4260 o kwotę 1 500 zł
  - w związku z przeniesieniem środków w tym samym rozdziale na zakupy materiałów
  i pozostałych usług.
 2. Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75011 § 4210 o kwotę 5 300 zł
  - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale na zakup energii,
  różne opłaty i składki oraz podróże krajowe służbowe.
 3. Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75047 § 4100 o kwotę 4 000 zł
  - w związku z przesunięciem środków na opłaty komornicze związane z egzekucją u
  podatników należnych gminie podatków i opłat.
 4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne - rozdział 75412§ 4210 o kwotę 6 000 zł
  - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale na pokrycie wydatków
  związanych z zakupem usług, energii oraz opłatą różnych składek i ubezpieczeń.
 5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 § 4210 o kwotę 10.020 zł
  - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale na pokrycie wydatków
  związanych z opłatą odsetek, kosztów sądowych, zakupu materiałów oraz ubezpieczenia
  samochodu.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. Plan dochodów ogółem: 13.811.918 zł;
 2. Plan wydatków ogółem: 13.820.392 zł;
 3. Dochody budżetowe w kwocie 991.526 zł;
 4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zł zostanie pokryty z kredytów długoterminowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-09