ZARZĄDZENIE NR 26/02

ZARZĄDZENIE NR 26/02

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej terenu położonego

przy ulicy Torowej i Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/ zm z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558/ i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r, Dz. U. Nr 6, poz. 70, Dz. U. Nr 129, poz. 1447 z 2001 r. Dz. U. Nr.154, poz. 1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253 z 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 126, poz. 1070/ oraz § 3 uchwały Nr XXXVII/187/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata orzeka, co następuje:

§ 1

Przeznacza do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli, części przyległe nieruchomości, nie zbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki, niżej wymienionym właścicielom, pod warunkiem, że nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.

  1. Działka nr 1059/22 o pow. 262 m2 położona przy ul. Torowej, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 na rzecz: Rafała Ewy i Łozowickiego Jerzego
  2. Działka nr 1059/23 o pow. 283 m2 położona przy ul. Torowej, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63,090 oraz działkę nr 1061/5 o pow. 175 m2, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 59,506 na rzecz: Andruszewicz Jolanty i Zbigniewa
  3. Działka nr 1061/6 o pow. 330 m2 położona przy ul. Torowej, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 59,506 oraz działkę nr 1059/24 o pow.89 m2, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63,090 na rzecz: Rogackiego Zdzisława i Haliny
  4. Działka nr 1059/30 o pow. 19 m2 położona przy ul. Sienkiewicza, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 na rzecz: Sak Elżbiety i Kazimierza
  5. Działka nr 10059/25 o pow. 395 m2 położona przy ul. Torowej, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 na rzecz: Roszkowskiego Mieczysława i Joanny
  6. Działka nr 1059/22 o pow. 262 m2 i działka nr 1059/23 o pow. 283 m2 położona przy ul. Torowej, dla których urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 na rzecz: Sokołowskiego Adama

§ 2

  1. Cena wyjściowa zbywanej nieruchomości ustalona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 12.49 zł za m2.
  2. Termin korowań ustala się na dzień 18.12.2002 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.

§ 3

Ustanawia służebność gruntową wejścia na grunt, celem przeprowadzenia konserwacji urządzeń infrastruktury podziemnej.

§ 4

Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowić będzie protokół rokowań spisany pomiędzy sprzedawcą, a ewentualnym nabywcą z przetargu postępowania.

§ 5

Prawomocne zarządzenie oraz akt notarialny stanowi podstawę do dokonania wpisu nabytych praw do księgi wieczystej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14