ZARZĄDZENIE NR 27/02

ZARZĄDZENIE NR 27/02

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej tereny położonego przy ul. Torowej i Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23 z 2002 r. poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 243 i Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 i Nr 126, poz. 1070/ oraz § 2 uchwały Nr XXXVII/187/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę niezabudowaną z zasobu nieruchomości Gminy Czarna Białostocka oznaczoną nr geodezyjnym 1571/7 o pow. 484 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 60.865 położoną przy ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.
  2. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę zabudowaną z zasobu nieruchomości Gminy Czarna Białostocka oznaczoną nr geodezyjnym 1578/5 o pow. 35.7991 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 120.740 położoną przy ul, Fabrycznej w Czarnej Białostockiej
  3. Cena zbywanych nieruchomości ustalona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14