ZARZĄDZENIE NR 27/03

ZARZĄDZENIE NR 27/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 20 czerwca 2003 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa

Komunalnego  w Czarnej Białostockiej za rok 2002.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej za rok 2002 zamykającym się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 24.444.599,77 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) wykazujący zysk netto w kwocie 209.894,47 zł ( słownie dwieście dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-09