ZARZĄDZENIE NR 29/02

ZARZĄDZENIE 29/02

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 19 grudnia 2002r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002r) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:

  1. Elżbieta Malinowska - przewodnicząca
  2. Mariusz Stepaniuk - z-ca przewodniczącej
  3. Jan Skarżyński - członek
  4. Janina Toczko - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Czarnej Białostockiej
  5. Janusz Gromowski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Oddział regionalny w Czarnej Białostockiej

§ 2

  1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wyłonienie spośród chętnych dwóch kandydatów.
  2. Komisja konkursowa przedstawia dwóch kandydatów Burmistrzowi Czarnej Białostockiej, który dokona ostatecznej oceny i wyboru dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej.

§ 3

Regulamin konkursu jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14