ZARZĄDZENIE NR 29/03

ZARZĄDZENIE NR 29/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2003 roku.


Na podstawie art. 128, ust 1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów o kwotę: 1 215 zł w tym:

 1. Dział 853 - Opieka społeczna - rozdział 85395 § 2010 o kwotę 630 zł,
  - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyprawek szkolnych.
 2. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 80101 § 2010 o kwotę 585 zł,
  - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyprawek szkolnych.

§ 2. Zmniejszam plan dochodów o kwotę 16.093 zł w tym:

 1. Dział 853 - Opieka społeczna - rozdział 85315 § 2030 o kwotę 16 093 zł,
  - zmniejszenie dotacji na wypłaty dodatków mieszkaniowych Podlaski Urząd Wojewódzki
  podjął w wyniku decyzji Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 Nr GN7/4135-
  3/145/03/S.A./2389.

§ 3. Zwiększam plan wydatków o kwotę: 79.648 w tym:

 1. Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 § 4430 o kwotę 2 000 zł,
  - z przeznaczeniem środków na pokrycie różnych składek i opłat.
 2. Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75022 § 4260 o kwotę 1 500 zł,
  - z przeznaczeniem środków na zakup energii.
 3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne - rozdział 75412 § 4260 o kwotę 6 000 zł,
  - z przeznaczeniem środków na zakup energii.
 4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne- rozdział 75412 § 3020 o kwotę 12 540 zł,
  - z przeznaczeniem środków na zakup umundurowania dla członków OSP.
 5. Dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 § 4580 o kwotę 4 393 zł,
  - z przeznaczeniem środków na opłaty odsetek za nieterminowe
  opłacanie zobowiązań w szkołach podstawowych.
 6. Dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80110 § 4580 o kwotę 2 000 zł,
  - z przeznaczeniem środków na opłaty odsetek za nieterminowe
  regulowanie zobowiązań w gimnazjach.
 7. Dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 § 3110 o kwotę 585 zł,
  - z przeznaczeniem środków na sfinansowanie wyprawek szkolnych.
 8. Dział 853 - Opieka społeczna - rozdział 85395 § 3110 o kwotę 630 zł,
  - z przeznaczeniem środków na sfinansowanie wyprawek szkolnych.
 9. Dział 900 - Gospodarka komunalna - 90015 § 4260 o kwotę 50 000 zł,
  - z przeznaczeniem środków na spłatę zobowiązań związanych z oświetleniem ulic.

§ 4. Zmniejszam plan wydatków o kwotę 94.526 zł w tym:

 1. Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75011 § 4210 o kwotę 2 000 zł,
  - w związku z przeniesieniem środków w tym samym dziale na pokrycie
  różnych składek i opłat.
 2. Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75022 § 3030 o kwotę 1 500 zł,
  - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale na zakup energii.
 3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne - rozdział 75412 § 4210 o kwotę 18 540 zł,
  - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale na pokrycie wydatków
  związanych z zakupem energii oraz umundurowania.
 4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 o kwotę 4 393 zł, w tym:
  • § 4300 o kwotę 3 000 zł,
  • § 3020 o kwotę 628 zł,
  • § 4430 o kwotę 565 zł,
  • § 4410 o kwotę 200 zł,
 5. - w związku z przesunięciem środków, na wniosek szkół na opłacenie odsetek
  od nieterminowo opłaconych zobowiązań.
 6. Dział 853 - Opieka społeczna - rozdział 85315 § 3110 o kwotę 16 093 zł,
  - w związku z przewidywanymi mniejszymi wypłatami dodatków mieszkaniowych.
 7. Dział 900 - Gospodarka komunalna - rozdział 90015 § 4300 o kwotę 50 000 zł,
  - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale na pokrycie
  wydatków związanych z opłatą energii na oświetlenie ulic.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. Plan dochodów ogółem: 13.797.040 zł;
 2. Plan wydatków ogółem: 13.805.514 zł;
 3. Dochody budżetowe w kwocie 991.526 zł,- przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
 4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zostanie pokryty z kredytów długoterminowych.

§ 6. w załączniku Nr 2 "Planowane wydatki" do Zarządzenia Nr 14/03 Burmistrza Czarnej
Białostockiej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003 r.
dokonuje się następujących zmian:

 • w pozycji Dział 750 - Administracja publiczna w miejsce rozdziału 7500, zgodnie z
  klasyfikacją budżetową wstawia się rozdział 75095 - Pozostała działalność. Zmiana ta jest
  sprostowaniem oczywistej pomyłki,
 • w pozycji Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - rozdział 75101
  § 4300 - zakup usług pozostałych - zastępuje się, zgodnie z zapisem uchwały budżetowej
  § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest sprostowaniem omyłki
  powstałej przy przenoszeniu danych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-09