ZARZĄDZENIE NR 31/02

ZARZĄDZENIE NR 31/2002

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie: przejęcia długu i potrącenia wierzytelności wzajemnych.


Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002r.), oraz art. 519 § 1 i 498 Kodeksu cywilnego zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przejęcia długu i potrącenia wierzytelności zmieniam brzmienie w § 1 w następujących punktach:

  1. w punkcie 2 skreślam "zobowiązanie Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w wysokości 7.406,22" i kwotę 29.964,93 zmniejszam do wysokości zł 22.558,91 jako nie przekazana subwencja
  2. w punkcie 3 skreślam myślnik drugi "Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej w wysokości 26.878,02" i kwotę 78.142,13 zmniejszam do wysokości zł 51.264,00 jako nie przekazana subwencja
  3. skreślam pkt. 4 i 5

Po skorygowaniu zarządzenia łączna kwota zobowiązań przerachowanych na dzień 17 grudzień 2002 roku wynosi 105.026,94 zł.

§ 2

Przerachowuję pozostałą część subwencji w kwocie 64.800,00 tj. z Gimnazjum w kwocie zł 22.630,00 i ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie zł 42.170,00.

§ 3

Ogółem należność Gminy z tytułu: podatku od nieruchomości w wysokości zł 203.929,41 ( w tym od Przedsiębiorstwa Komunalnego 145.343,45 i od PAGED 58.585,96) przerachowują się do wysokości zobowiązań tj. do 169.826,94. W wyniku wzajemnej kompensaty za IV kw. pozostaje nierozliczona część podatku od nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości zł 34.102,47 jako należność wymagalna na 31.12.2002 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-14