ZARZĄDZENIE NR 32/03

ZARZĄDZENIE NR 32/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 04 lipca 2003 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej 30.000 euro na: wykonanie planu miejscowego gminy

Czarna Białostocka


§ 1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na wykonanie planu miejscowego gminy Czarna Białostocka.

§ 2

W skład Komisji powołuje się:

1. Leon Zabrocki – przewodnicząca Komisji

2. Mariusz Stepaniuk – członek Komisji

3. Agnieszka Tarkawian – sekretarz Komisji.

§ 3

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem podpisania umowy.

§ 4

Zobowiązuje się członków Komisji do rzetelnego i obiektywnego wykonania powierzonych im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 5

Szczegółowe zasady prac Komisji oraz zakres jej obowiązków określa regulamin stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Tadeusz Matejko

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/03

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 04 lipca roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO NA:

WYKONANIE PLANU MIEJSCOWEGO GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA

§ 1

Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

§ 2

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) odebranie oświadczeń członków komisji o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych oraz poinformowanie kierownika jednostki o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ww. art. lub niezłożeniu przez członka komisji oświadczenia albo złożeniu oświadczenia niezgodnego z prawda,

2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

3) podział miedzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

5) informowanie kierownika jednostki o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 3

Dokumentacje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji.

§ 4

Do zadań i obowiązków Komisji należy:

1) przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) przygotowanie ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania,

3) udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji,

4) otwarcie ofert,

5) ocena spełnienia warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskowanie do kierownika jednostki o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych ustawa o zamówieniach publicznych,

6) wnioskowanie do kierownika jednostki o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawa o zamówieniach publicznych,

7) ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,

8) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania,

9) przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.

§ 5

1. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków komisji.

2. Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie ceny ofert.

§ 6

Komisja odrzuca ofertę, gdy:

1) jest sprzeczna z ustawa lub wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

§ 7

Komisja unieważnia przetarg, gdy:

1) wpłynęły mniej niż dwie ważne oferty niepodlegające odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zadania,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-09