Zarządzenie Nr 10/07

ZARZĄDZENIE Nr 10/07

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 12 stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2007 rok.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz uchwały Nr III/27/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Czarna Białostocka na rok 2007, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2007:

- dochody - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- wydatki - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do realizacji Gminie Czarna Białostocka w roku 2007 - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

B U R M I S T R Z

Tadeusz Matejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-16