Zarządzenie Nr 2/06

ZARZĄDZENIE  NR 2/06

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Czarnej Białostockiej przy ulicy Sienkiewicza.


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) w związku z  art. 37 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782); § 4 ust. 1, § 6, uchwały Nr XXXVII/299/05 Rady Miejskiej
w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obiążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczone nr 1069/95 o pow. 0,0115 ha, nr 1069/96 o pow. 0,0060 ha i nr 1069/97 o pow. 0,0064 ha, położone w Czarnej Białostockiej przy ul. Sienkiewicza, przeznaczone jako nieruchomości niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

§ 2. 1. Wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi: działka nr 1069/95 - 3.267,00 zł., działka nr 1069/96 - 1.705,00 zł., działka nr 1069/97 - 1.819,00 zł. Do w/w wartości zostanie doliczony podatek VAT oraz koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do podpisania aktu notarialnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-16