Zarządzenie Nr 299/09

ZARZĄDZENIE NR 299/09

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 03 grudnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2010.


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1240 i 1241) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135;  z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104;  z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2010.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-07

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-07