Zarządzenie nr 341/10

ZARZĄDZENIE NR 341/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 19 ust. 1, art. 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulic na osiedlu ZOR w Czarnej Białostockiej”.
§ 2. W skład komisji powołuje się:
1) Wojciech Pyżyk – przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Ewa Tarkawian – sekretarz Komisji,
3) Antoni Cilwicki – członek Komisji,
4) Tomasz Halicki – członek Komisji,
§ 3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.
§ 4. Zobowiązuje się członków Komisji do rzetelnego i obiektywnego wykonania powierzonych im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
§ 5. Szczegółowe zasady prac Komisji oraz zakres jej obowiązków określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Tadeusz Matejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-06-11

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-06-11