Zarządzenie nr 346/10

ZARZĄDZENIE  NR 346/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia  01 czerwca 2010 r.   
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Czarnej Białostockiej przy ul. Łąkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i Nr 25 poz. 146) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59 poz. 369 i Nr 220 poz. 1412; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281 i Nr 206 poz. 1590; z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 47 poz. 278) oraz § 3 pkt. 1, § 5 Uchwały
Nr XXXVII/299/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania ieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247 poz. 2738) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki, położone w Czarnej Białostockiej, określone w załączniku, stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-06-28

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-06-28