Zarządzenie nr 348/10

ZARZĄDZENIE NR 348/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 2 czerwca 2010 roku
w sprawie zwolnienia z prowadzenia zajęć dydaktycznych Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. : z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i  146), oraz Uchwały Nr XXXI/245/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze zarządzam, co następuje:
§ 1. W związku z pełnieniem nadzoru nad dwoma budynkami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej położonymi w różnych punktach miasta zwalnia się dyrektora z prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2010/2011.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-06-28

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-06-28