Zarządzenie nr 357/10

ZARZĄDZENIE NR 357/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 91 ust. 1  i art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 13 pkt. 1 uchwały nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr Nr XXXIII/259/10 z dnia 26 stycznia 2010 r., uchwałą Nr XXXIV/269/10 z dnia 9 marca 2010 r., uchwałą Nr XXXV/284/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr XXXVI/297/10 z dnia 25 maja 2010 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/301/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 426 466 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2010 rok.
§ 2.1. Spłata pożyczki będzie następowała w latach 2011 – 2015, a obsługa zadłużenia wynikająca z zaciągniętej pożyczki będzie następowała w latach 2010 – 2015.
2. Źródło pokrycia spłat pożyczki będą stanowiły środki własne budżetu gminy.
§ 3.  Zabezpieczeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-06-29

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-06-29