Zarządzenie nr 360/10

ZARZĄDZENIE 360/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia terminu składania  wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146) i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612) zarządza się, co nastepuje:
§ 1. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom -,,Wyprawka szkolna” składa się w terminie do dnia 7 września 2010 roku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Tadeusz Matejko
Burmistrz Czarnej Białostockiej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-07-21

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-07-21