Zarządzenie nr 364/10

ZARZĄDZENIE NR 364/10
BRMISTRZA CZARNRJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. : z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i  146), oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) zarządzam, co nastepuje:
§ 1.  Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pana Piotra Walickiego nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1) Pani Marianna Zbucka - przewodnicząca, przedstawiciel organu    prowadzącego
2) Pani Jolanta Monika Dadura - członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej
3) Pani Bogumiła Koniuszewska - członek, predstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
4) Pani Joanna Dymitruk - członek, ekspert z listy MEN
5) Pani Palczewska Alina - członek, ekspert z listy MEN
§ 2. Komisja pracuje w terminach ustawowych do czasu zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
§ 3. Ustalam wynagrodzenie eksperta z listy MEN za udział w Komisji Egzaminacyjnej w kwocie 130,- zł (słownie: sto trzydzieści  złotych).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-08-13

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-08-13