Zarządzenie nr 387/10

ZARZĄDZENIE  NR 387/10
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 24 listopada 2010 r.  
w sprawie nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 1069/92 o pow. 0,0156 ha, położonej w Czarnej Białostockiej przy ul. Prusa na rzecz Gminy Czarna Białostocka.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241;  z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i Nr 25 poz. 146 i Nr 106 poz. 675), art. 6 pkt. 1, art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675 i Nr 143 poz. 963) oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Uchwały Nr XXXVII/299/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247 poz. 2738) zarządzam, co następuje:
§ 1. Nabyć w drodze umowy sprzedaży na rzecz Gminy Czarna Białostocka prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr 1069/92 o pow. 0,0156 ha,   położonej w Czarnej Białostockiej przy ul. Prusa, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych wymienionych w załączniku stanowiącym integralną część zarządzenia .
§ 2. W/w nieruchomość zostanie nabyta w celu realizacji celów publicznych z przeznaczeniem na drogę publiczną.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki  Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
(-) Tadeusz Matejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2010-12-07

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2010-12-07