Zarządzenie Nr 5/06

ZARZĄDZENIE  NR 5/06

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z częścią ułamkową w gruncie, położonego w Czarnej Białostockiej przy ul. Żeromskiego 12.


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) w związku z  art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) i art. 3, 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903; ze zm.: z 2000 r. Nr 29, poz. 355; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); § 6, § 7 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, § 11 uchwały Nr XXXVII/300/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, w których wyodrębniono lokale mieszkalne, stanowiącymi własność Gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 247 poz. 2739)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom lokal mieszkalny nr 39, w budynku położonym w Czarnej Białostockiej przy ul. Żeromskiego 12, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu, oznaczonego nr 1069/17 o pow. 0,2442 ha.

§ 2. Wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie została określona przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 26.750,00 zł.

§ 3. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom udzielam bonifikaty w wysokości 50%.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-16