Zarządzenie Nr 6/06

ZARZĄDZENIE NR 6/06

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Czarna Białostocka na rok 2007.


 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 183 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) w związku z § 1 pkt 12 uchwały Nr XLVIII/380/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do projektu budżetu gminy Czarna Białostocka na rok 2007 przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Czarnej Białostockiej Nr 415/06 z dnia 15 listopada 2006 r.

§ 2. Zwiększyć o 25.000 zł kwotę dochodów, pochodzącą z wolnych środków, i wydatków przeznaczoną na remont hali sportowej na stadionie: odmalowanie, cyklinowanie i wykonanie wentylacji.

§ 3. Wprowadzić do zadań inwestycyjnych wykonanie dokumentacji budynku OSP w Oleszkowie oraz wykonanie dokumentacji przebudowy starego budynku OSP w Czarnej Białostockiej bez określania kwot przeznaczenia, które w trakcie roku zostaną przesunięte z innych inwestycji po zaoszczędzeniu.

§ 4. Wprowadzić do zadań inwestycyjnych wykonanie przykanalików na istniejących kolektorach za kwotę 100.000 złotych, którą gmina uzyska z wpłat mieszkańców.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-16