Zarządzenie Nr 7/06

ZARZĄDZENIE NR 7/06

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Czarnej Białostockiej


 

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593; z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r., Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006 r., Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Agnieszkę Ewę Tarkawian na stanowisko Zastępcy Burmistrza Czarnej Białostockiej na czas nieokreślony.

§ 2. Zakres obowiązków Zastępcy Burmistrza Czarnej Białostockiej wynika z ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych do w/w ustaw oraz zakresu czynności.

§ 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Zastępcy Burmistrza Czarnej Białostockiej wykonuje Burmistrz Czarnej Białostockiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-16