Zarządzenie Nr 8/06

ZARZĄDZENIE NR 8/06

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Czarnej Białostockiej.


 

Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Agnieszkę Ewę Tarkawian - Zastępcę Burmistrza Czarnej Białostockiej do:

1) reprezentowania gminy na zewnątrz,

2) nadzorowania przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej,

3) określania sposobu wykonywania uchwał,

4) wydawania zaświadczeń, postanowień i decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) nadzorowania pracy Urzędu Miejskiego,

6) kierowania Referatem ds. Informacji oraz Referatem Organizacyjnym,

7) wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w stosunku do pracowników urzędu z wyłączeniem zatrudniania, zwalniania oraz ustalania wynagrodzenia i jego pochodnych,

8) podpisywania przelewów elektronicznych,

9) poświadczania własnoręczności podpisu,

10) poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii.

§ 2. Podczas mojej nieobecności, z innych przyczyn niż wymienione w art. 28g ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ponadto upoważniam Panią Agnieszkę Ewę Tarkawian - Zastępcę Burmistrza Czarnej Białostockiej do prowadzenia spraw gminy w moim imieniu, a w szczególności do:

1) gospodarowania mieniem komunalnym,

2) zatwierdzania do wypłaty wydatków bieżących,

3) zawierania umów cywilno-prawnych,

4) kierowania urzędem.

§ 3. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-16