Zarządzenie Nr 9/06

ZARZĄDZENIE NR 9/06

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2006 roku.


 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381) oraz § 9 ust. 1 uchwały nr XL/325/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok  zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu - zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 289 186 - zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20941 614 zł,

2) Plan wydatków ogółem 20992 822 zł,

3) Dochody budżetowe w kwocie 2112 035 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek,

4) Planowany niedobór w kwocie 2163 243 zł pokryty zostanie:

- kredytem bankowym w kwocie 1907 507 zł, którego spłatę przewiduje się z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2007-2010,

- kredytem bankowym w kwocie 255 736 zł, zaciągniętym w 2005 roku, którego II transza zostanie uruchomiona w 2006 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 9/06

Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2006

Klasyfikacja

Zwiększenie

 wydatków

Zmniejszenie

 wydatków

Dział

Rozdział

§

600

60016

3020

100

 

4010

 

101

4410

1

 

Dział 600

101

101

700

70005

4300

100

 

6050

 

155.000

70095

4210

2.270

 

4260

8.213

 

4300

 

208

6050

155.000

 

Dział 700

165.583

155.208

710

71014

4300

713

 

Dział 710

713

 

750

75009

4530

17.715

 

75011

4010

 

15.585

4040

 

901

4110

 

3.961

4120

 

552

4300

1.500

 

75022

3030

 

10.316

75023

4010

15.192

 

4040

901

 

4110

2.137

 

4120

543

 

4170

470

 

4210

3.500

 

4300

6.000

 

750

75023

4410

220

 

4430

 

7

6060

 

14.971

75075

4210

 

10

4300

 

1.300

75095

3020

 

76

4010

 

2.097

4100

 

655

4110

 

597

4120

 

47

4210

3.500

 

4260

100

 

4410

 

92

4430

 

611

Dział 750

51.778

51.778

754

75412

4170

188

 

4210

1.000

 

4260

 

1.288

75416

4300

100

 

Dział 754

1.288

1.288

758

75818

4810

 

34.086

Dział 758

 

34.086

801

80101

3030

 

214

4010

723

9

4110

126

 

4120

17

 

4210

4.001

 

4240

925

 

4260

 

1.398

4300

 

3.076

4410

 

238

4570

9

 

80103

4210

93

 

4300

 

93

80104

2310

 

3.415

4140

1

 

4260

 

1

4300

175

 

4430

 

175

80110

4210

1.473

 

4300

 

4.741

4240

131

 

4260

3.190

 

4410

 

403

4430

350

 

80113

4300

3.415

 

80195

4010

 

866

Dział 801

14.629

14.629

851

85154

4110

 

512

4120

 

57

4170

87

 

4260

230

 

4300

252

 

Dział 851

569

569

852

85212

4210

 

100

4300

100

 

85219

3020

 

154

4010

 

9.000

4210

1

 

4300

9.153

 

Dział 852

9.254

9.254

854

85401

4010

6.340

 

4040

 

15

4110

209

1.400

4120

561

1.121

4210

433

 

4300

 

433

85495

4010

 

2.131

4110

 

1.282

4120

 

175

 Dział 854

7.543

6.557

900

90001

6050

 

40

6059

40

 

90003

3020

 

124

4010

 

2.435

4040

 

694

4110

 

96

4120

 

84

4210

550

 

4300

2.922

 

90015

 

4210

 

2.160

4260

25.039

 

900

4270

 

400

4300

 

3

6050

5.000

 

90095

4010

 

3.681

4110

333

 

4120

 

409

4210

1.034

 

4260

28

 

4300

2.739

 

4430

 

590

6050

 

5.000

Dział 900

37.685

15.716

921

92195

4210

43

 

Dział 921

43

 

OGÓŁEM

289.186

289.186

 

Zmiany w rozdziale 85219 § 4010 i § 4300 w kwocie 9.000 zł dotyczą wydatków finansowanych dotacja celową na realizację zadań bieżących gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-16