Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt uchwały „Program Współpracy w roku 2021 Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - podstawowy dokument regulujący zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na poziomie lokalnym.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/173/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:

7 października - 22 października 2020 r.

Opinie i propozycje dotyczące konsultowanego projektu można zgłaszać pisemnie, korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii”(załącznik nr 2), w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: um@czarnabialostocka.pl lub promocja@czarnabialostocka.pl wpisując w tytule „Konsultacje - Program Współpracy 2021”.

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl (aktualności), w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka - konsultacje społeczne) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2020-10-06

Wprowadzający: Łukasz Puciłowski

Data modyfikacji: 2022-12-15

Opublikował: Łukasz Puciłowski

Data publikacji: 2020-10-06