Petycja dotycząca Inspektora Ochrony Danych

WNIOSEK O INFORMACJE PUBLICZNA

Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin, Powiatów, Sądów oraz z analizy kwalifikacji jakie posiadają IOD ustaliliśmy, że w wielu gminach, powiatach są to osoby nie mające kwalifikacji i wiedzy prawniczej. W większości podmiotów występuję konflikt interesów. Dbając o dobro wspólne, kwalifikacje IOD  działając zgodnie z przepisami RODO zwracamy się z prośbą o weryfikację kwalifikacji IOD.

Warto zrealizować rekonesans - w tym obszarze i dokonać stosownej analizy - wykazując troskę o bezpieczeństwo naszych danych osobowych i kwalifikacje IOD.

Zdaniem doktryny , a teraz zgodnie z najnowszym stanowiskiem UODO IOD nie może być osobą przypadkową. Organ nadzorczy będzie sprawdzał wiedzę, kwalifikację, wiedzę prawniczą IOD:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1445350,jaroslaw-felinski-nie-kazdy-powinien-byc-inspektorem-ochrony-danych.html

Zdaniem Wnioskodawcy: 

Dzięki naszym działaniom sfer sytuacja ulega  poprawie, jednakże bez szybkiej sanacji tego obszaru  (w skali mikro) również w Gminach 

- proces ten  będzie w dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno   - bez namacalnych sukcesów w postaci znaczącej poprawy w WERYFIKACJI kwalifikacji wiedzy IOD.  

 

W związku z powyższym: 

I Wniosek: 

§1.1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie – kto u Państwa pełni funkcję IOD? I kwalifikacje.

§1.2) Dodatkowo, w kontekście pytania z §1.1 -  w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o :

  • wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto kierownikom jednostkom i naczelnikom w roku   2019 roku do miesiąca listopad, proszę o informację nt. wykształcenia, doświadczenia zawodowego i awansów osób zatrudnionych na stanowiskach naczelników w Urzędzie, jak również burmistrza, zastępców, skarbnika i sekretarza miasta
  • Czy w ramach umowy IOD sam wypełnia wszystkie wzory dokumentów np. rejestry systemów informatycznych czy tylko przedkłada dokumenty a wypełnianiem zajmuje się osoba u administratora; jeśli taka jest praktyka to zgodnie z najnowszym stanowiskiem UODO jest to nieprawidłowe
  • Czy prawdą jest, że audyty przeprowadza nie osobiście IOD a inne osoby? Jeśli tak to na jakiej podstawie?
  • Czy prawdą jest, że u Państwa IOD jest osobą z firmy informatycznej? Według UODO jest to nieprawidłowa praktyka. Firmy informatyczne świadczące usługi IOD nie powinny być brane pod uwagę. Takie firmy powinny świadczyć usługi ASI. Jeśli taka sytuacja jest u Państwa to prosimy o odpowiedź celem złożenia skargi do UODO.
  • Kiedy  IOD sprawdzał akta osobowe pracowników pod kątem zmian 04.05.2019r
  • Czy IOD wysyła tylko informacje, a później kadry same są pozostawione samym sobie?
  • Czy IOD dokonał anonimizacji danych w aktach osobowych np. imion rodziców?
  • Czy jest raport ze sprawdzeń akt osobowych?

Prosimy o odpowiedź na naszego maila.

Będziemy wdzięczni za odpowiedź w tej właśnie formie - ułatwi nam to publikację wyników  na naszym portalu oraz ewentualne wszczynanie procedur sanacyjnych.  

Nadmieniamy, iż powyższe pytania o informację publiczną -  wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązując do art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - gdyż ten obszar  - wydaje się (jak wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi) - szczególnie wymagać - wdrożenia procedur sanacyjnych. 

Prosimy o odpowiedź jakie dokładnie kwalifikacje ma IOD?

Kiedy były osobiste szkolenia przeprowadzone przez IOD?

Kiedy zostały wykonane audyty i w jakim zakresie?

Czy IOD jest prawnikiem? Ma wiedzę prawniczą?

Czy nie ma konfliktu interesów ( art. 38 ust. 6)?

 

II - Petycja Odrębna

- procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku.

Preambuła petycji: 

Wnioskodawca:

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA SPOWODOWAŁA, ŻEBY OCHRONĄ DANYCH ZAJMOWAŁY SIĘ OSOBY MAJĄCE ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ( art. 37 ust.5 RODO).
Petycję proszę przekazać RADZIE GMINY.
Prosimy o odpowiedź jakie dokładnie kwalifikacje ma IOD?
Kiedy były osobiste szkolenia przeprowadzone przez IOD?
Kiedy zostały wykonane audyty i w jakim zakresie?
Czy IOD jest prawnikiem? Ma wiedzę prawniczą?
Czy nie ma konfliktu interesów ( art. 38 ust. 6)?
Jeśli nasze postulaty zostaną spełnione to będziemy bacznie się przyglądać Państwu i złożymy odpowiednie zawiadomienia do odpowiednich organów celem dokonania analizy wyboru.

Grabowski Marek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Grabowski

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2020-05-18

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2020-05-18