Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym GP.6733.12.2020

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że w związku z toczącym się na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20 340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Piotr Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BORTECH Piotr Borowski z siedzibą Igryły 20, 16-100 Sokółka, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV oraz budowa złączy kablowych Sn 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 114/4, 114/5, 114/7, 148/1, położonych w obrębie geodezyjnym Oleszkowo oraz na działkach o nr ewid. 75, 76, 77, położonych w obrębie Kosmaty Borek, gm. Czarna Białostocka, zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji. W związku z powyższym, strony postępowania oraz zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia, w terminie od dnia 29.07.2020 r. do dnia 12.08.2020 r. Wszelkich informacji w sprawie możliwości wglądu w materiał dowodowy udziela p. Beata Abramowicz z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Czarna Białostocka, ul. Torowa 14 A, pod numerem tel. 85 713 13 47; adres mailowy: um@czarnabialostocka.pl. Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Onoszko

Data wytworzenia: 2020-07-29

Wprowadzający: Agata Onoszko

Modyfikujący: Agata Onoszko

Data modyfikacji: 2020-07-29

Opublikował: Agata Onoszko

Data publikacji: 2020-07-29