Uchwała Nr XLI/330/06

UCHWAŁA  NR XLI/330/06

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Białostocka.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Białostocka", przyjętego uchwałą Nr XXIII/140/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 maja 2000 roku, zwanego dalej „Studium".

§ 2. Określa się następujący zakres planowanych zmian :

1) wprowadzenie nowych bądź zmiana istniejących zapisów, niezbędnych do wyko-nania aktualnie opracowywanych planów miejscowych,

2) uaktualnienie treści rozdziału 8 „Uwarunkowania prawne" w części I Studium, uwzględniające fakt zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych,

3) uaktualnienie treści rozdziału 2 „Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzen-nego gminy" w części II Studium poprzez wskazanie ewentualnych dalszych kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego po uchwaleniu w/w planów miejscowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-09