Uchwała Nr XLI/331/06

UCHWAŁA  NR XLI/331/06

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 stycznia 2006 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/236/05 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, ich przeznaczenia, oraz wskazania jednostek budżetowych które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych.


 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457) oraz  art. 22 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/236/05 z dnia 23 marca 2005 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/255/05 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie ustalania źródeł dochodów własnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od dnia 01 stycznia 2006 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-09