Uchwała Nr XXXII/255/05

UCHWAŁA NR XXXII/255/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 24 maja 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, ich przeznaczenia, oraz wskazania jednostek budżetowych które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych.


 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) oraz  art. 18 a. ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) w związku z art. 72 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.  Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/236/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, ich przeznaczenia, oraz wskazania jednostek budżetowych które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od dnia 01 stycznia 2005 roku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08