Uchwała Nr V/51/03

UCHWAŁA NR V/51/03

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Czarnej Białostockiej.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz na podstawie § 7 ust. la rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707, z 2001 r. Nr 34, poz. 392, z 2002 r. Nr 157, poz. 1308 i Nr 210, poz. 1784) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się ustalić od dnia 01.03.2003r. Panu Tadeuszowi Matejko - Burmistrzowi Czarnej Białostockiej:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.200,00 zł;

2) stawkę dodatku funkcyjnego w kwocie 1.000,00 zł;

3) dodatek za wieloletnią pracę - 12 % w kwocie 384,00 zł; (od dnia 01.07.2003-13%)

4) dodatek specjalny w wysokości 20 % w kwocie 840,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-03

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-03