Uchwała Nr V/52/03

UCHWAŁA NR V/52/03

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie odwołania Skarbnika gminy.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 2 pkt 3, art. 4 pkt 2a ustawy»z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) i art. 70 § 1, § l1 Kodeksu pracy uchwala się, co następuje:

§ 1 . Na wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej odwołuje się Panią Alinę Skrzypko z dniem 31 marca 2003 roku ze stanowiska Skarbnika gminy, w związku ze złożeniem przez nią rezygnacji.

§ 2. Niniejszą uchwałę należy doręczyć Pani Alinie Skrzypko jako potwierdzenie dokonanego odwołania ze stanowiska Skarbnika gminy.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-03

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-03