Uchwała Nr V/53/03

UCHWAŁA NR V/53/03

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 r.


 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558;, Nr 113, poz. 984 z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. Nr 1, poz.3 z 1994 r. Nr 91, poz. 409 z 1996 r. Nr 43, poz. 272 z 1997 r. i Nr 137, poz. 926 z 1998 r. Nr 108, poz. 681 z 2001 r. Nr 81, poz. 875 z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 z 2002 r. ) i art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 111/24/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„pkt 6 Tadeusz Bucko - Sołtys wsi Oleszkowo   - 8%"

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„pkt 8 Agnieszka Kolendo - Sołtys wsi Karczmisko -10%"

3) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„pkt 14 Sławomir Jacniacki - Sołtys wsi Niemczyn - 8%".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-03

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-03