Uchwała Nr VI/55/03

UCHWAŁA NR VI/55/03

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.


 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. c, d, e i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23 z 2002 r. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 48 ust.l, art. 52, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1.   dochody budżetu gminy w wysokości zł                                      13.608.373,-

-     zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.   wydatki budżetu gminy w wysokości zł                                        13.616.847,-

-     zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3.   dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

-     zgodnie załącznikiem Nr 3,

4. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5. dochody budżetowe w kwocie zł 991.526,- przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

6. deficyt budżetowy w wysokości zł.1.000.000,- zostanie pokryty z kredytu długoterminowego.

Prognoza kwoty spłaty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie zł 33.377,-

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie zł 335.640,-oraz wydatków w kwocie zł 339.140,- zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2) dotacje dla Instytucji Kultury w łącznej kwocie zł 440.000,- - zgodnie z załącznikiem Nr 9,

3) plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie zł 6.712.000,- oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie zł 6.697.760,- - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł 20.000,- oraz wydatki Funduszu w kwocie zł 20.000,-. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11.

§ 7. Dochody w kwocie zł 55.650,- pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie zł 500.000,-

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do: zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), i w załączniku Nr 6 (plan przychodów i rozchodów).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-03

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-03