Uchwała Nr XIV/111/03

UCHWAŁA NR XIV/111/03 

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej.


 

       Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414; zm.: Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961,Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792; z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)  uchwala się, co następuje:

      § 1. Upoważnia się Panią Agnieszkę Dyda - kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej,  od dnia 1 stycznia 2004 r., do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej w zakresie:

1) wykonywania zadań zleconych,

2) wykonywania zadań własnych gminy,

3) ochrony zdrowia psychicznego,

4) zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

5) dodatków mieszkaniowych.  

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-04

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-04