Uchwała Nr XLI/329/06

UCHWAŁA NR XLI/329/06

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.: z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) uchwala się co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw i odbiorców określa niniejszy regulamin.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm. ),

2) Odbiorca -odbiorca usług, o którym mowa w art.2 pkt 3 ustawy,

3) Przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy,

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

6) dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

7) okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

§ 4. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203, poz. 1718 ),

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.),

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych przyłącza,

4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków przemysłowych, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

7) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

8) ponosi koszt zakupu, montażu i utrzymania wodomierza głównego (legalizacja),

9) informuje Burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 5. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:

1) wykorzystuje pobieraną wodę w celach określonych w umowie i w warunkach technicznych przyłącza,

2) użytkuje wewnętrzną instalację wodociągowa, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,

4) informuje przedsiębiorstwo o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

5) użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej a w szczególności przestrzega postanowień art. 9 ust. 1 i 2 ustawy,

6) informuje przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych ścieków przemysłowych lub zmianie ich jakości odbiegających od warunków umowy,

7) umożliwia osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

8) zawiadamia przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

9) informuje przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

10) powiadamia przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

11) udostępnia przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami

§ 6. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 8. 1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz usuwania ich awarii.

2. W przypadku gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usług dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

3) do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4) w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne dla instalacji wewnętrznej.

§ 10. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 11. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 12. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielorodzinnych, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§ 13. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (przepływomierzy).

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody.

§ 14. 1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

2. Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych.

3. W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy, ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń  przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na własnych ujęciach.

§ 15. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 16. Odbiorca reguluje należności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 17. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek właściciela nieruchomości o określenie warunków technicznych przyłączenia.

3. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

5. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru stwierdzając spełnienie wydanych warunków technicznych.

6. Umowa określi zakres utrzymania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 18. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

§ 19. 1. Wniosek, o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

d) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo określa odpłatnie warunki techniczne przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne 3 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego,

4) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

5) jakość odprowadzanych ścieków,

6) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 21. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych odrębnymi przepisami.

Rozdział VI

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje protokólarnego odbioru technicznego wykonanych robót na podstawie zgłoszenia wykonawcy.

2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

1) dane inwestora i adres przyłącza,

2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę.

3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne ), średnicy, materiałów i długości,

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

4) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru w tym: wykonawcę i użytkownika,

5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

6) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia.

Rozdział VII

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 24. Potencjalni Odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1. W Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

3) wieloletni plan inwestycyjny gminy Czarna Białostocka

4) niniejszy regulamin,

2. W Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

1) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji

2) niniejszy regulamin.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, a w szczególności :

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorców na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4. W przypadku gdy planowana przerwa trwa dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności sposoby reklamacji oraz wymiany informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 26. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług.

§ 27. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 28. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkimz hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 29. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 30. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 31. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 32. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy odrębne, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy do niej wykonawcze.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-09