Uchwała Nr XLII/332/06

UCHWAŁA NR XLII/332/06

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457) oraz art. 82 ust.1, art. 165,166,168,169,173,174,176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 700

2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 700

- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 18310 321 zł,

2) plan wydatków ogółem: 18110 985 zł,

3) dochody budżetowe w kwocie 2089 072 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek,

4) Planowany niedobór w kwocie 1889 736 zł pokryty zostanie:

- kredytem bankowym w kwocie 1634 000 zł, którego spłatę przewiduje się z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2007-2010,

- kredytem bankowym w kwocie 255 736 zł, zaciągniętym w 2005 roku, którego II transza zostanie uruchomiona w 2006 roku.

§ 3. W uchwale Nr XL/325/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 11 „Wykaz dotacji dla instytucji kultury w 2006 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) załacznik Nr 12 „Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych w 2006 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Latała

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-09