Uchwała Nr XLII/333/06

UCHWAŁA NR XLII/333/06

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 roku.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz .220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 82 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz uchwały Nr XL/325/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2006 r. w wysokości 1.634.000 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) na zadania inwestycyjne wymienione w uchwale budżetowej na 2006 rok.

2. Wybór kredytodawcy nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 2. 1. Planowane wysokości kredytu długoterminowego ujęte w budżecie na rok 2006 obejmują zadania wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia spłat kredytu będą dochody własne gminy w latach 2007 - 2010.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do podpisania umowy kredytowej oraz weksla in blanco celem zabezpieczenia umowy kredytowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-09