Uchwała Nr XXIX/216/05

UCHWAŁA NR XXIX/216/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

       § 1.  Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 122 542 zł w tym:

1)  Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75618 § 0480 o kwotę   77 000 zł,

     - w związku z przeniesieniem wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z działu 750 rozdział 75095 do działu 756 - zgodnie z klasyfikacją budżetową.

2) Dział 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85295 § 2030 o kwotę                         45 542 zł,

     - w związku z przyznaną dotacją Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie „Posiłków dla potrzebujących".

       § 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę:  195 960 zł w tym:

1) Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75095 § 0480 o kwotę              77 000 zł,

     - w związku z przeniesieniem wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z działu 750 rozdział 75095 do działu 756 - zgodnie z klasyfikacją budżetową.

2) Dział 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75801 § 2920 o kwotę                     118 960 zł,

    - w związku z decyzją Ministra Finansów ( Nr ST3-4820-3/05) o zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2005 rok.

       § 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 108 996 zł w tym:

1) Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 § 6069 o kwotę           48 707 zł,

    - z przeznaczeniem środków na współfinansowanie realizacji Projektu „Wdrażanie  elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" finansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.5.

2) Dział 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85295 § 3110 o kwotę                       45 542 zł,

     -  z przeznaczeniem środków na dożywianie w związku z przyznaną dotacją Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie „Posiłków dla potrzebujących".

3) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

                                                                        - rozdział 92116 § 6069 o kwotę    14 747 zł,

    - z przeznaczeniem środków na współfinansowanie  wraz z Książnicą Podlaską projektu „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 -2006" finansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.  

       § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Plan dochodów ogółem: 17607 912 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 18106 641 zł,

3) Dochody budżetowe w kwocie 1468 719 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4) Planowany niedobór w kwocie 1967448 zł pokryty zostanie kredytem bankowym , którego spłatę przewiduje się z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2006-2009

        § 5. Zmienia się załącznik Nr 5 „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku" do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/203/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

       § 6. Zmienia się załącznik Nr 6 „Prognoza budżetu gminy i spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2005-2013"  do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/203/04  z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

       § 7. Zmienia się załącznik Nr 8 „ Planowane zadania inwestycyjne na 2005 rok" do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/203/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

       § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

       § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-05

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-05