Uchwała Nr XXIX/227/05

UCHWAŁA NR XXIX/227/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Niemczyn w sprawie wykreślenia z urzędowego spisu miejscowości Brzozowy Mostek oraz Podniemczyn.


 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w dniu 6 marca 2005 r. (niedziela) o godz. 11:30 konsultacje z mieszkańcami wsi Niemczyn w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie zniesienia nazw urzędowych i ustalenia nowych nazw miejscowości położonych na terenie gminy Czarna Białostocka, w ten sposób, że:

1) dla dotychczasowej nazwy „Brzozowy Mostek - kolonia" ustalić nazwę „Niemczyn",

2) dla dotychczasowej nazwy „Podniemczyn - kolonia" ustalić nazwę „Niemczyn".

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie w/w miejscowości, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. 1. Ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzanych konsultacji umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, co najmniej na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.

2. Mieszkańcy wsi Niemczyn otrzymają pisemne zawiadomienie o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach, co najmniej na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08