Uchwała Nr XXIX/228/05

UCHWAŁA NR XXIX/228/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez pracodawcę wartości jednego punktu w złotych w punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników, nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Czarna Białostocka.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 ze zm.: z 2001 r. Nr 34, poz. 393; z 2002 r. Nr 210, poz. 1785; z 2004 r. Nr 47, poz. 447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawcę wartości jednego punktu w wysokości 2,80 zł. (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) dla pracowników, nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej, Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej, Gimnazjum w Czarnej Białostockiej i Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez pracodawcę wartości jednego punktu w złotych w punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników, nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Czarna Białostocka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2005 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08